FAQs Complain Problems

ताजा सूचना तथा समाचार

सुनवर्षी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, डाइनियाँ

Read More

नगर प्रमुख श्‍याम प्रसाद राजवंशी

Read More

नगर उप-प्रमुख मिरा देवी दास केवरत

Read More

दुर्गा मन्दिर

Read More

झुंलुगे पुल

Read More

सुनवर्षी नगरपालिकाको आठौं नगरसभा-२०८०/०३/१०

Read More

झाँकी

Read More

पशुपतिनाथ

Read More

पाथिभरा

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9852028134
नगर उप-प्रमुख
9810570232

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9842020125
लेखा अधिकृत
9849658888

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- राजश्व
सेवा समयः- सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर मा आर सि सि ढलान रु. १।१० प्र व फु आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर मा जस्ता छाना रु. ०।८० प्र व फु इट्टा र सिमेण्ट जोडाई मा आर सि सि ढलान रु. ०।९० प्र व फु इट्टा र सिमेण्ट जोडाई मा जस्ता छाना रु. ०।७० प्र व फु टाँडे काठको घर २५०।०० एकम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • गत आ.व. सम्मको घरजग्गा कर वा कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजात

नोट:

* सम्पत्ति कर असुल गरेर मात्र नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रदान गर्ने गराउने ।

सेवा प्रकारः- राजश्व
सेवा समयः- सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आ.व. २०७७/०७८ को लागि प्रकृति तथा मुल्यांकनको आधारमा
आवश्यक कागजातहरुः-
 • गत आ.व. सम्मको घरजग्गा कर वा कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजात
सेवा प्रकारः- राजश्व
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र , नागरिकताको प्रतिलिपि ।
 • जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • नापि नक्सा समेत ।
 • सर्जमिन गरि बुझ्नुपर्ने भए साक्षी बस्ने ५ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • चालु आ. व. सम्मको घरजग्गा कर र मालपोत तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजात ।
 • निवेदक स्वयम् उपस्थित नभए निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- नागरिकता सम्बन्धि सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. १०००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार ।
 • साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु ।
 • नेपालमा १५ वर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • दुवै कान देखिने हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति ।
 • नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाणहरु ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • सर्जमिन मुचुल्का ।
 • चालु आ. व. सम्मको मालपोत कर तिरेको प्रमाण ।
सेवा प्रकारः- नागरिकता सम्बन्धि सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र आमा/बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • अस्थायी निस्साको प्रतिलिपि, नागरिकता टोलीमा दर्ता भएको निस्साको प्रतिलिपि ।
 • दुवै कान देखिने हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
 • अध्ययनरत वा अध्ययन समाप्त गरेको व्यक्तिको हकमा जन्म मिति खुलेको विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • बसाईसराई गरी आएको भए बसाईसराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • चालु आ. व. सम्मको मालपोत कर बुझाएको प्रमाण ।
 • प्रतिलिपिको हकमा पुरानो नागरिकताको छायाँकपी ।
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- ईन्जिनियर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- घर नक्साको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • दरखास्त फारम
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल
 • ईजाजत प्राप्त कन्सल्टेन्सीबाट A3 साइजको पेपरमा तयार गरिएको घरको नक्सा ४ प्रति (ऐच्छिक)
 • जग्गा धनीको पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति
 • चालु आ. व. को मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २१ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सव-ईन्जिनियर, ईन्जिनियर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- घर नक्साको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • दरखास्त फारम
 • जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल
 • नापीको नक्सा (फाइल नक्सा र वार्ड नक्सा)
 • नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने नक्सा किताब
 • ईजाजत प्राप्त कन्सल्टेन्सीबाट A3 साइजको पेपरमा तयार गरिएको घरको नक्सा ४ प्रति
 • जग्गा धनीको पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति
 • पुरानो घरको हकमा चार दिशाबाट खिचिएर धुलाको फोटो
 • चालु आ. व. को मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -२००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र साथ पति/पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • पतिको ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनु पर्ने

Pages

जानकारी