FAQs Complain Problems

ताजा सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजेट हाते पुस्तिका ८०/८१ 04/25/2023 - 08:35 PDF icon annual-budget-formation_0.pdf
सिप विकास प्रशिक्षण तथा विक्री केन्द्र(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/07/2022 - 14:54 PDF icon सिप विकास प्रशिक्षण तथा विक्री केन्द्र(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/07/2022 - 14:51 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
सुनवर्षी नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवाशर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७७ ७७/७८ 12/07/2022 - 14:47 PDF icon सुनवर्षी नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवाशर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७७.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 12/07/2022 - 14:44 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
सुनवर्षी नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/07/2022 - 14:42 PDF icon सुनवर्षी नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन, २०७५.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम (स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुका लागि) ७७/७८ 07/18/2021 - 14:56 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम.pdf
सुनवर्षि नगरपालिकाबाट पारित आर्थिक ऐन ७५/७६ 06/28/2018 - 16:42 PDF icon सुनवर्षि नगरपालिकाबाट पारित आर्थिक ऐन.pdf
सुनवर्षि नगरपालिकाबाट पारित निति, निर्णय तथा कार्यक्रमहरु ७५/७६ 06/28/2018 - 16:35 PDF icon सुनवर्षि नगरपालिकाबाट पारित निति, निर्णय तथा कार्यक्रमहरु.pdf
सुनवर्षि नगरपालिकाको विनियोजन ऐन ७५/७६ 06/28/2018 - 16:29 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf