FAQs Complain Problems

सुनवर्षी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, डाइनियाँ

Read More

नव-निर्वाचित नगर प्रमुख श्‍याम प्रसाद राजवंशी

Read More

नव-निर्वाचित नगर उप-प्रमुख मिरा देवी दास केवरत

Read More

दुर्गा मन्दिर

Read More

झुंलुगे पुल

Read More

सुनवर्षी नगरपालिकाको आठौं नगरसभा-२०८०/०३/१०

Read More

झाँकी

Read More

पशुपतिनाथ

Read More

पाथिभरा

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9852028134
नगर उप-प्रमुख
9810570232

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9842020125
लेखा अधिकृत
9849658888

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • बाहिर जिल्ला, नगरपालिका वा गाँउपालिकाबाट बसाईसराई भै आएको सक्कल प्रमाण पत्र
 • बसाईसराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित वडा कार्यालयको बसाईसराई कागजात
 • घरमुलीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • अन्य ठाउँबाट बसाई सरी आउँदा आफु बसोबास गरी आएको ठाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा बसोवास भएको देखिने अन्य कुनै प्रमाण
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत एवं सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पति पत्नी दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • ना.प्र. नभएको भए जन्म दर्ता र बाबु आमाको नागरिकता
 • दर्ता विवाह भए सोको प्रमाणपत्र सहित दुवै जना उपस्थित हुनुपर्ने
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -१००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा जग्गाको प्रमाणपत्र वा पेनसन पट्टा सूचना दिने मानिसको नागरिकता
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -१००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • शिशुको बाबु आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • उमेर खुलेको प्रमाणपत्रको आधारमा परिवारको मुख्य व्यक्ति वा सबै भन्दा जेठो व्यक्तिले सूचना दिने
सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नाता प्रमाणितको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • नाता प्रमाणित गर्नेको जन्म दर्ता र नागरिकता
 • दुवै पक्षको पासपोर्ट साईजको दुई दुई प्रति फोटोहरु
 • आवश्यकता अनुसार जन्म, विवाह, मृत्यु दर्ता र बसाईसराई प्रमाण पत्र
 • चालु आ.व. सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय ( प्रशासन तथा योजना शाखा)
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 • निवेदन
 • वडा कार्यालयको सिफारिस सरजमिन मुचलका समेत
 • व्यवसाय भाडामा भए वहल समझौता
 • आफ्नै जग्गामा व्यवसाय संचालनको खण्डमा घर जग्गाको फोटोकपी र २ प्रति फोटो
सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, ईन्जिनियर, सब ईन्जिनियर र लेखा अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन
 • नापि किताब
 • खर्चको विल भरपाई
 • उपभोक्ता समितिले आम भेलामा खर्च सार्वजनिक गरेको प्रमाण
 • फर्छयौटको निर्णयको प्रतिलिपि
 • योजनाको कार्यालयको सिफारिस
 • सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन
 • अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन र काम सन्तोषजनक रहेको भन्ने व्यहोरा भएको निर्णयको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना अधिकृत, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय ( प्रशासन तथा योजना शाखा) र वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • समझौता माग निवेदन
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरि वडा अध्यक्षबाट प्रमाणित निर्णयको प्रतिलिपि
 • उपभक्ता समितिको सबै सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • प्राविधिक लागत अनुमान
 • उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवको फोटो सहितको उपस्थिति

Pages

जानकारी