FAQs Complain Problems

ताजा सूचना तथा समाचार

सुनवर्षी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, डाइनियाँ

Read More

कमल पोखरी

Read More

कोभिड-१९ सम्बन्धि जानकारीको लागि

Read More

दुर्गा मन्दिर

Read More

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वागत कार्यक्रम

Read More

पुरस्कार वितरण

Read More

झाँकी

Read More

पशुपतिनाथ

Read More

पाथिभरा

Read More

सगरमाथा

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9842044165 or 021-433025
नगर उप-प्रमुख
9807078927 or 021-433026

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9842020125
लेखा अधिकृत
9849658888

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • बाहिर जिल्ला, नगरपालिका वा गाँउपालिकाबाट बसाईसराई भै आएको सक्कल प्रमाण पत्र
 • बसाईसराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित वडा कार्यालयको बसाईसराई कागजात
 • घरमुलीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • अन्य ठाउँबाट बसाई सरी आउँदा आफु बसोबास गरी आएको ठाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा बसोवास भएको देखिने अन्य कुनै प्रमाण
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत एवं सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पति पत्नी दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • ना.प्र. नभएको भए जन्म दर्ता र बाबु आमाको नागरिकता
 • दर्ता विवाह भए सोको प्रमाणपत्र सहित दुवै जना उपस्थित हुनुपर्ने
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -१००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा जग्गाको प्रमाणपत्र वा पेनसन पट्टा सूचना दिने मानिसको नागरिकता
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- * ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -१००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • शिशुको बाबु आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • उमेर खुलेको प्रमाणपत्रको आधारमा परिवारको मुख्य व्यक्ति वा सबै भन्दा जेठो व्यक्तिले सूचना दिने
सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नाता प्रमाणितको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • नाता प्रमाणित गर्नेको जन्म दर्ता र नागरिकता
 • दुवै पक्षको पासपोर्ट साईजको दुई दुई प्रति फोटोहरु
 • आवश्यकता अनुसार जन्म, विवाह, मृत्यु दर्ता र बसाईसराई प्रमाण पत्र
 • चालु आ.व. सम्म एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय ( प्रशासन तथा योजना शाखा)
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 • निवेदन
 • वडा कार्यालयको सिफारिस सरजमिन मुचलका समेत
 • व्यवसाय भाडामा भए वहल समझौता
 • आफ्नै जग्गामा व्यवसाय संचालनको खण्डमा घर जग्गाको फोटोकपी र २ प्रति फोटो
सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, ईन्जिनियर, सब ईन्जिनियर र लेखा अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन
 • नापि किताब
 • खर्चको विल भरपाई
 • उपभोक्ता समितिले आम भेलामा खर्च सार्वजनिक गरेको प्रमाण
 • फर्छयौटको निर्णयको प्रतिलिपि
 • योजनाको कार्यालयको सिफारिस
 • सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन
 • अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन र काम सन्तोषजनक रहेको भन्ने व्यहोरा भएको निर्णयको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- योजना सम्बन्धी
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना अधिकृत, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाको कार्यालय ( प्रशासन तथा योजना शाखा) र वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • समझौता माग निवेदन
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरि वडा अध्यक्षबाट प्रमाणित निर्णयको प्रतिलिपि
 • उपभक्ता समितिको सबै सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • प्राविधिक लागत अनुमान
 • उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिवको फोटो सहितको उपस्थिति

Pages

जानकारी