FAQs Complain Problems

घर नक्सा नामसारी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
ईन्जिनियर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
घर नक्साको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दरखास्त फारम
  • जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल
  • ईजाजत प्राप्त कन्सल्टेन्सीबाट A3 साइजको पेपरमा तयार गरिएको घरको नक्सा ४ प्रति (ऐच्छिक)
  • जग्गा धनीको पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति
  • चालु आ. व. को मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि