FAQs Complain Problems

सम्पत्ति कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
पक्कीघर प्रति वर्गफुट – रु. १.७० भुईतलामा दिवाल भइ माथि टिनको छाना भएको – वार्षिक एकमुष्ठ रु. ५०० टाडे काठको घर - वार्षिक एकमुष्ठ रु. २०० फुसको घर (सुकुमबासी बाहेक) - वार्षिक एकमुष्ठ रु. ५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  • गत आ.व. सम्मको घरजग्गा कर वा कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजात

नोट:

* सम्पत्ति कर असुल गरेर मात्र नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रदान गर्ने गराउने ।