FAQs Complain Problems

नागरिकता प्रमाणपत्र र प्रतिलिपिको सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
 • निवेदन पत्र र आमा/बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • अस्थायी निस्साको प्रतिलिपि, नागरिकता टोलीमा दर्ता भएको निस्साको प्रतिलिपि ।
 • दुवै कान देखिने हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
 • अध्ययनरत वा अध्ययन समाप्त गरेको व्यक्तिको हकमा जन्म मिति खुलेको विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • बसाईसराई गरी आएको भए बसाईसराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • चालु आ. व. सम्मको मालपोत कर बुझाएको प्रमाण ।
 • प्रतिलिपिको हकमा पुरानो नागरिकताको छायाँकपी ।