FAQs Complain Problems

चारकिल्ला प्रमाणित तथा सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र , नागरिकताको प्रतिलिपि ।
  • जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
  • जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
  • नापि नक्सा समेत ।
  • सर्जमिन गरि बुझ्नुपर्ने भए साक्षी बस्ने ५ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • चालु आ. व. सम्मको घरजग्गा कर र मालपोत तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजात ।
  • निवेदक स्वयम् उपस्थित नभए निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपि ।