FAQs Complain Problems

बसाईसराई दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी अथवा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
* ३५ दिन भित्र निशुल्क * ३५ दिन नाघि दर्ता शुल्क -५००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बाहिर जिल्ला, नगरपालिका वा गाँउपालिकाबाट बसाईसराई भै आएको सक्कल प्रमाण पत्र
  • बसाईसराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित वडा कार्यालयको बसाईसराई कागजात
  • घरमुलीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • अन्य ठाउँबाट बसाई सरी आउँदा आफु बसोबास गरी आएको ठाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा बसोवास भएको देखिने अन्य कुनै प्रमाण
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत एवं सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि